Polityka bezpieczeństwa

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych:
 
ADMINISTRTOR DANYCH OSOBOWYCH
 Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych JW. Kozak S.C.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji praw w tym zakresie, może Pan/i kontaktować się z adresem mailowym: biuro@kozak-jw.pl, telefonicznie: +48 56 688-52-58 lub pisemnie na adres: . 87-213 Ryńsk Trzciano 29
 
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w procesie obsługi kontrahentów, klientów w celu:

 • działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Pana/ią dobrowolnej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • zawarcia/wykonania umów kupna/sprzedaży oferowanych towarów i usług, na podstawie zainteresowania Pana/i naszą ofertą lub na podstawie zawartej przez Pana/ią umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obsługi reklamacji) wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 6 ust 1 lit c RODO),
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji klientów, prowadzenia analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, w celach archiwalnych (dowodowych) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO).

Podanie przez Pana/ią danych jest:
  – wymagane przepisami prawa: ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
  – warunkiem zawarcia umowy – odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy.

 
ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH
Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, w zakresie obowiązków zgodnie z upoważnieniami,
 • podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych: firmy informatyczne, kancelarie prawne, firmy księgowe, finansowe,
 • innym odbiorcom: firmy kurierskie, marketingowe, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 •  

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 • Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 • Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.

PANA/I PRAWA
Ma Pan/i prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Poprawienia swoich danych.
 • Usunięcia danych, jeżeli obowiązek przechowywania nie wynika z przepisów prawa.
 • Ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pan/i prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:   – przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
    – nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    – trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Przenoszenia danych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres: biuro@kozak-jw.pl lub udać się do naszej siedziby . 87-213 Ryńsk Trzciano 29.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).
Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).