Rekrutacja

Szanowni Państwo.

W dniu 04 maja 2019r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Na mocy art. 221 par 1 Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnię, podania danych osobowych obejmujących:

  • Imię (imiona) i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.
  • Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (dane te są wymagane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

Na podst. Art. 221 par 5 Kodeksu pracy. będziemy żądać udokumentowania danych osobowych kandydatów do pracy w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
Ustawodawca, w zmienionej ustawie Kodeks pracy, w art.221 par 4 upoważnił Pracodawcę do żądania innych danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Informujemy, że w Kwestionariuszu Osobowym osób ubiegających się o zatrudnienie, będziemy prosili o podanie Numeru Identyfikacyjnego PESEL oraz adresu zamieszkania. Powyższe jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Powyższe będzie związane z koniecznością uzyskania orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku lub określonych warunkach. Podstawą prawna naszego działania jest art. 221 par 4 -realizacja uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa i art. 6 ust. lit c RODO- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Dane osobowe wrażliwe m.in. dotyczące stanu zdrowia, orzeczenia lekarskiego, skierowania na badanie lekarskie będą przetwarzane jedynie przez osoby, które posiadają upoważnienie do takich czynności. Osoby te zostały zobowiązane do zachowania takich informacji w tajemnicy.
Możemy żądać aktualnego orzeczenia lekarskiego wraz ze skierowaniem będącym podstawą wydania takiego orzeczenia na podst. art. 229 par 13 Kodeksu pracy, art. 6 ust 1 lit c RODO-wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o którym mowa w § 13 Kodeksu pracy, nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, dokumenty zostaną niezwłocznie oddane kandydatowi a dane osobowe w nich zawarte, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu.

.

Poniżej umieszczamy wzory oświadczeń kandydata / zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w jednej lub także przyszłych rekrutacjach. Zgoda taka będzie niezbędna do przetwarzania państwa danych osobowych. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych nie zawrzecie państwo takiego oświadczenia, nie będziemy przetwarzać danych osobowych, dokument zostanie zniszczony a państwa kandydatura nie zostanie rozpatrzona.

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w celu rekrutacji w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Sp. C J.W. Kozak, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych. Zostałem poinformowany, że w każdym momencie mogę wycofać taką zgodę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Sp. C J.W. Kozak, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych. Zostałem poinformowany, że w każdym momencie mogę wycofać taką zgodę.

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: rekrutacja@kozak-jw.pl w tytule maila wpisując “wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, przed wycofaniem zgody.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Sp. C J.W. Kozak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych mgr Marian Szłapa